ARMATÜR Derneği, sektörün geleceğini ve yeni ürünleri değerlendirdi

ARMATÜR Derneği Sertifika ve Standardlar Komite Başkanı Yusuf Kaya; yeni ürün ve Ar-Ge anlamında sektörün nasıl bir yıl geçirdiğini ve önümüzdeki süreçte faaliyet gösterdikleri sektörde ne tür gelişmelerin ve hangi özellikte ürünlerin ön plana çıkabileceği konusunda bilgi verdi.

Yeni ürün ve Ar-Ge anlamında sizce sektör nasıl bir yıl geçiriyorsunuz? Armatür sektörü genel olarak hangi alanlarda hizmet veriyor?

Ar-Ge konusunda da oldukça titiz ve sorumlu bir çalışma prensibine sahibiz. Daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir toplum için inovatif uygulamalar üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler armatür sektörü olarak yapılardaki altyapı sayılabilecek su ve gazın yapı içerisinde taşınması, iletilmesi, kontrol edilmesi ve nihai tüketicinin kullanımına sunulması noktalarına dair ürünler üretiyoruz. Bu anlamda armatür sektörü olarak sıhhi tesisat noktasında; bizler armatür sektörü olarak yapılardaki altyapı sayılabilecek su ve gazın yapı içerisinde taşınması, iletilmesi, kontrol edilmesi ve nihai tüketicinin kullanımına sunulması noktalarına dair ürünler üretiyoruz. Bu anlamda su sayaçları, bağlantı rakor ve fittingsleri, vanaları, basınç düzenleyicileri, emniyet ventilleri, su filtreleri, plastik su boruları ve ek parçaları, musluk bağlantı hortumları ile musluk, batarya ve duş seti ürünlerinden, yine gaz tesisatı noktasında; gaz sayacı bağlantı hortumu, gaz vanaları, gaz muslukları, esnek gaz tesisat boruları ve ek parçaları, gaz filtreleri, ocak-kombo-fancoil vb bağlantı hortumları, gaz alarm cihazları, selonoid vanalar vb. ürünlerinden ve yine ısıtma-soğutma tesisatları noktasında; dağıtım kolektörleri, küresel vanalar, başınç göstergeleri, sıcaklık göstergeleri, plastik hortumlar ve ek parçaları, radyatör vanaları ve bağlantı fittingsleri, termostatik kontrollü vanalar, filtreler, basınç ayarlayıcılar, oda termostatları, aktüatörler ve kontrol sistemleri gibi ürünler ile temelde sıhhi tesisat, gaz tesisatları ve ısıtma-soğutma tesisatlarında ihtiyaç duyulan hemen tüm ürünleri ve sistemleri üretmekteyiz.

Armatür sektörümüz özellikle son yıllarda gelişimini yapı içerisinde gaz gibi yanıcı ve patlayıcı bir akışkanın iletilmesi ve kullanılmasındaki rolü, sıhhi tesisat gibi insanın içme suyunun iletimi ve kullanımındaki rolü ve yine ısıtma-soğutma sistemlerinde yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıktaki akışkanların iletilmesi kullanılmasındaki rolü dikkate alınarak insan sağlığı, can ve mal emniyetine olan olası etkileri nedeniyle çeşitli regülasyon ve kurallar/standardlar üzerinde hassas bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ülkemiz Avrupa birliği standard geliştirme (CEN) ve Uluslararası standard geliştirme organizasyonu (ISO) ile olan entegrasyonu ile yerel kurallarını, standardlarını ve uygulamalarını entegre olduğu uluslararası normlar ve özellikle de Avrupa norm ve kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

Armatür sektörünün önümüzdeki süreçte karşılaşacağı konular ve temel faktörler hakkında bir değerlendirme yapar mısınız?

Ülkemiz ayrıca bulunduğu coğrafi konumu, iklim özellikleri ve yapılarda kullanılan akışkanlar açısından da Avrupa kıtası ile yüksek bir uyum ve benzerlik içerisinde olması nedeniyle sektörel uygulamalarda da Avrupa ile oldukça yakın ve benzer uygulamalar yürütmektedir.

Armatür sektörümüzün önümüzdeki süreçte karşılaşacağı durumlar, gelişen sistemler ve elbette ürünler anlamında da en temel etki alanımız Avrupa olmaktadır. Bu açıdan içerisinden geçmekte olduğumuz süreç dikkate alındığında, armatür sektörünü etkileyecek temel faktörler şöyle sıralanabilir;

– Ukrayna’da devam eden Rusya ile çatışmalar ve bunların ekonomi ve başta doğal gaz olmak üzere sektörlere olan etkileri,

– Pandemi sonrası ekonomilerdeki parasal genişlemenin getirmiş olduğu etkiler,

– Dünyanın ve başta ülkemiz ve çevresindeki doğal kaynakların hızla tükenmesi ve iklim değişikliği etkilerinin hızla hissedilmesi nedeniyle doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve israfla mücadele politikalarını gösterebiliriz.

Önümüzdeki süreçte faaliyet gösterdiğiniz sektörde ne tür ve özellikte ürünlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyorsunuz?

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız faktörler ve diğer etkenleri de dikkate alarak 3 ana ürün grubunda sektörümüzün önümüzdeki süreçte öne çıkacak ürünleri olarak;

Sıhhi tesisat grubu ürünlerde özellikle dünyamızın ve bulunduğumuz coğrafyanın değişen iklim koşullarından beklenenden daha hızlı bir şekilde etkilenmesi nedeniyle su kaynaklarının korunması ve su tüketiminde israfın önlenerek tasarrufa gidilmesine dönük hem geniş katılım anlamında hem de daha alt düzeyde ve yerelde politikalar ve uygulamalar geliştirilmekte, imar ve iskan mevzuat ve uygulamalarında değişikliklere gidilmektedir. Ülkemizde de 2023 yılı itibariyle cumhuriyet tarihimizin en büyük seferberliği “Su Verimliliği Seferberliği” olarak bizzat Sn. Emine Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ da etkin bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. Benzer şekilde Avrupa Birliği tarafında da su tasarrufuna dönük birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan sektörümüzü ilgilendiren dikkat çekici çalışmalardan biri de ürünlerin su tüketimlerini gösteren ve enerji verimliliği etiketlemesine benzer bir çalışmanın bizim de katılımcısı ve çalışmalarına destek vericisi olduğumuz UWLA (Avrupa Birleşik Su Etiketleme Derneği) çatısı altında geniş katılımlı bir şekilde yapılan etiketleme ve farkındalık çalışmalarıdır.

Tüm bu gelişmeler ışığında sıhhi tesisat ürünleri konusunda önümüzdeki dönemde tasarruf ve verimliliğin ön planda olduğu bir gündem ile karşı karşıya olacağız. Tasarruflu musluklar, daha hassas ve kullanıcıyı su tüketimi hakkında bilgilendiren akıllı su sayaçları, suyun miktarını ve basıncını kontrol altında tutan ürünler ile toplu kullanım alanlarında sensörlü batarya gibi hijyen ve su tasarrufuna yönelik ürünlerin daha fazla ön plana çıktığı bir ürün gelişim sürecini yaşayacağız.

ARMATÜR Derneği olarak, tüm bu süreci yakından takip etmekle kalmıyor başta su seferberliği çalışmaları olmak üzere ilgili tüm çalışmaların içerisinde hem sektörel uzmanlık hem de üretici temsilciliği açısından aktif görev ve sorumluluk alıyoruz.

Gaz Grubu Ürünleri ve Isıtma-Soğutma Grubu ürünlerine baktığımızda; gaz sektörü aslında bir süredir karbon esaslı gazların/kaynakların doğaya ve hava kalitesine etkisi nedeniyle tartışılan ve alternatifleri aranılan bir konuydu. Başta doğal gazın yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması olmak üzere, yapılarda doğal gaz tüketim verimliliğinin artırılmasına dönük ortak ısıtma sistemlerinin zorunlu konulması, doğal gaz ile hidrojenin birlikte çalıştığı hibrit gaz karışımlarının kullanımının artırılması, ısıtma-soğutma sistemlerinde ısı pompalarının yaygınlaştırılması, doğal gaz yakan cihaz verimliliklerinin artırılması gibi konular hep gündemde kalmaya ve sektörün öncelikli tartışma konuları olmaya devam ediyordu. Ancak önce 2 yıllık bir pandemi süreci yaşayan ardından ise Ukrayna coğrafyasında Rusya ile askeri bir çatışmaya dönüşen sonuçları itibari ile de hem insani hem de ekonomik anlamda büyük bir çalkalanmaya neden olan son 2-3- yıllık süreç, enerji güvenliği ve ekonomisi konularının çok daha yoğun bir şekilde endüstride tartışılmasına neden oldu.

Bu süreç içerisinde konutlardaki enerjinin ve dolayısıyla ısıtma-soğutma sistemlerinin gaz türevleri yerine daha fazla elektrik sistemleri üzerinden yapılması yalnızca teşvik edilen değil bir takım regülasyon değişiklikleri ve yasal değişiklikler ile zorunluluk haline getirilen ve/veya teşvik sistemi kapsamına alınan konular olmaya başladı.

Dolayısıyla gaz grubu ürünler noktasında oldukça hareketli günler geçirmekteyiz ve önümüzde görünen durum bu hareketli değişik sürecinin aynı şekilde devam edeceğini göstermektedir. Gaz sektörü olarak önümüzdeki dönemde doğalgaz içerisine değişen oranlarda katılmış Hidrojen gazı ile oluşturulmuş yeni gaz karışımı ve bu karışımın doğasından kaynaklanan durumları ve riskleri dikkate alarak geliştirilmiş gaz vanaları, iletim boruları, bağlantı elemanları ve fittingsleri ile bu gazı yakan cihazlara ait bağlantı ürünleri bizim armatür sektörümüzün gündeminde olacaktır.

Yine alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm yönleri ile hem yer kaynaklı, hem su kaynaklı hem de hava kaynaklı olarak başta tarım olmak üzere endüstri sistemlerinde kullanımına paralel olarak ısıtma soğutma sistemlerinde de kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hibrit/birleşik sistemler ya da alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemler ve bu sistemlerin temelinde geliştirilmiş ısıtma-soğutma sistemi ürünleri sektörümüzün bir diğer konusu olarak gelişim gösterecektir.

Tüm bu sürece genel manada baktığımızda önümüzdeki süreçte verimlilik, tasarruf ve israfla mücadele konuları ve bunlarla bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif karışımlı gaz sistemlerinin en önemli çalışma konuları olacağı dolayısı ile sektörümüzün de bu çalışmaları takiple yeni ürün, sistem ve hatta hizmet geliştirme süreçlerimiz bu doğrultuda sürdürmek durumunda olacağımızı rahatlıkla ifade edebiliriz.

Sizin ARMATÜR Derneği olarak bu süreçteki rolünüz nasıl olacak? Siz neler yapmayı planlıyorsunuz?

Biz ARMATÜR Derneği olarak bu bilinç ile dünyadaki ve Avrupa başta olmak üzere çevremizdeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyor, süreçlerin içerisinde aktif rol ve sorumluluk alıyoruz. Elde ettiğimiz bilgi ve verileri de sektör paydaşlarımız ile birlikte değerlendirerek önümüzdeki sürece üreticilerimizin ve sektörümüzün hazır olması, mevcut pazar payına ilave olarak başta ihracat ve nitelikli pazarlar olmak üzere pazar paylarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte değişimi takip eden değil bizzat içinde olan ve değişime yön veren çalışmalar yapma gayreti ile sektörümüze ve ülkemizin büyük hedeflerine katkı vermeye devam ediyoruz.

 

Önceki İçerikTurbomak Genel Müdürü Cihan Atıl Namlı, Türkiye ve armatür sektörünün makro ve mikro ekonomik analizinden detaylar vererek, sektörün durumunu okurlarımız için aktardı.
Sonraki İçerikFAF Vana, bu yıl da ‘En çok vana ihracatı yapan firma’ların birincisi oldu